MENU
Aula_close Layer 1

Velkomstfolder

Velkommen til Vestermarkskolens SFO

 

Åbningstider i SFO:

SFO har morgenåbent alle hverdage 6.30 – 8.05 og igen fra skolens ophør til 16.30.

SFO er åben i skolens ferier.

Pasning i SFO i uge 29 og 30 og på særlige enkeltdage:

I Vesthimmerlands Kommune er der koordineret feriepasning. Ledelsen på Vestermarkskolen har imidlertid - i samråd med skolebestyrelsen - besluttet, at de elever der har et reelt pasningsbehov kan få deres børn passet på Vestermarkskolen i uge 29 og 30 og på de særlige enkeltdage. Denne beslutning har baggrund i de særlige behov som eleverne på Vestermarkskolen har, bl.a. i forhold til en institutions fysiske indretning og den fagprofessionelle viden. Den samlede skolebestyrelse understreger, at det er vigtigt, at forældrene afsøger alle andre muligheder først, da pasning i disse dage har betydelige konsekvenser for normering og kontinuitet i de almindelige åbningsuger i løbet af året. Der var afslutningsvis en kort drøftelse om, at børn også har brug for og ret til ferie.

SFO åbningstider i skolens ferier :

Børn tilmeldt morgenmodul 6.30 – 16.30. Børn tilmeldt eftermiddagsmodul 8.05 – 16.30

Telefonnumre: Direkte nr. til SFO: 22 71 17 15 eller Vestermarkskolens 99 66 99 00

 

Velkommen til nye børn og forældre:

SFO´en er en integreret del af skolen, men har i høj grad sit eget liv og særpræg. SFO´en har til opgave i samarbejde med forældre og skolen, at skabe et miljø for børnene, der støtter dem i deres trivsel og udvikling i og udenfor skolen.

 SFO`en er fordelt i 3 grupper, der deler lokaler med skolen. Børnene er primært opdelt efter alder og funktion. Til hvert hus er der tilknyttet pædagoger og pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter.

 Personalet planlægger aktiviteter på tværs. Dels for at videreudvikle børnenes sociale færdigheder, men også for at personalet får et bredt kendskab til alle målgrupper af børn.

 Af aktiviteter på tværs af SFO-grupper kan nævnes: skydning, brydning, musik, træværksted, drenge/pigegruppe, kreative værksteder og ture ud af huset. Fysisk udfoldelse – hvor der er mulighed for aktiviteter i gymnastiksal og de gode udearealer vi har til rådighed.

Vi kan ligeledes gøre brug af skolens busser til udflugter m.m. Personalet der kører busserne har alle køreteknisk bevis. Køretilladelse skal indhentes fra forældrene.

 I SFO´en er vi meget opmærksomme på, at vi varetager børnenes fritid, og indretter aktiviteterne herefter.

 

Samarbejde med forældre: I SFO tilstræber vi at holde en god kontakt til forældre. Vi holder gennem året kaffedage, hvor I har mulighed for at få en snak med personalet, og møde andre forældre. I er i øvrigt velkomne til, også i det daglige at kigge ind. Er der aktuelle problemstillinger, vi finder nødvendige at drøfte med jer, kontakter vi jer telefonisk.

  

Sfo´ens målsætning:

SFO`en skal være et sted, hvor børnene trives, udvikles og har det rart.

Vi arbejder ud fra neuropædagogiske principper.

Vi tager udgangspunkt i den frie leg, hvor kreativitet og fantasi styrkes.

Vi arbejder på, at styrke barnets selvstændighed i forhold til barnets forudsætninger.

Vi arbejder med at skabe gensidig respekt barn/voksen og barn/barn imellem.

Vi vægter fysisk aktivitet – ude som inde.

Vi vægter udeliv, og tilstræber at børnene kommer ud hver dag.

Vi arbejder med at fremme den sociale udvikling og forståelse for det omgivende samfunds sociale normer.

Vi møder børnene med anerkendelse, og tilrettelægger den pædagogiske tilgang med udgangspunkt i barnets ressourcer, udfordringer og vilkår. Vi hjælper den enkelte til gode brugbare mestringsstategier, og stimulerer til udvikling af selvstændighed og sociale kompetencer.

 

 

Personale:

Ud over SFO-leder Anna Marie Sauer er der ansat en fast stab af pædagoger og pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter der sikrer den daglige trivsel.

Ved fast personales fravær anvendes tilkaldevikarer som også har et godt kendskab til børnene.

 

Tavshedspligt:

SFO personalet har tavshedspligt i forhold til fortrolige oplysninger. Tavshedspligten ophører ikke ved arbejdets ophør.

 

Morgenåbning:

Børnene kan komme i SFO fra kl. 6.30-8.05.  Morgenåbningen har til huse i Pyramiden. Børnene medbringer selv deres morgenmad (også mælk).

 

Eftermiddagen i SFO:

Vi modtager børn i SFO hver dag kl. 13.00 og 14.15

- Efter endt skolegang.

 

Gældende for SFO´en hver dag:

Vi læser børnenes kontaktbøger/Ipads

Vi tilstræber, at børnene kommer ud hver dag og tilrettelægger spændende aktiviteter, der giver glæde og udvikler sociale kompetencer.

Indenfor givne rammer, tager vi individuelle hensyn

til det enkelte barn – herunder middagssøvn, kost mm.

 

Fysioterapi:

Det er muligt for jeres barn at modtage fysioterapi i SFO-tiden. Dette kræver en henvisning fra egen læge.

 

 

Frugtordning:

I SFO`en tilbydes et eftermiddagsmåltid.

Vi ser måltidet som en vigtig del af vores tilbud, da det midt på eftermiddagen giver anledning til en hyggelig stund med samvær og nærvær, hvor gruppens børn samles.

Der tilbydes f.eks. hjemmebagte boller/brød, frugt, knækbrød og vand dertil. Vi lægger vægt på, at maden er sund og mættende.

Forberedelsen af eftermiddagsmaden er en aktivitet i sig selv. Børnene vil gerne deltage i indkøb, tilberedning m.m. Børnene lærer hermed værdien af, at have et ansvar og glæde andre.

Ordningen er forældrebetalt og koster 300,-kr pr. halvår. Som opkræves i januar og august.

Ordningen er frivillig og I forældre kan vælge selv at sende mad og drikke med.

 

Forældre/bedsteforældrekaffe:

I løbet af skoleåret indbydes der til forældre/bedsteforældrekaffe.

Dette arrangement har vist sig, at være en stor succes for både børn, forældre/bedsteforældre og personale.

  

 

Kontaktpædagog:

Ved start i SFO, tildeles barnet en kontaktpædagog. Kontaktpædagogen er barnets omsorgsperson i den første tid og skal sikre, at barnet får så god en opstart i SFO som muligt. Kontaktpædagogen samarbejder tæt med Jer forældre og kontaktlæreren, i forhold til fortrolige/praktiske oplysninger omkring Jeres barn.

Kontaktpædagogen udarbejder hvert år, i tæt samarbejde med kontaktlæreren, en årlig elevplan på det enkelte barn.

Derudover udarbejder kontaktpædagogen, i samarbejde med sit SFO-team, en pædagogisk læreplan. Denne plan indeholder dels personlig information, dels barnets trivsel og hvilke indsatsområder der sættes fokus på for det enkelte barn.

Både elevplan og den pædagogiske læreplan bliver hjemsendt til forældre forud for skole/hjem-samtalen i efteråret og revideres op til skole/hjem-samtalen i foråret.

Kontaktpædagogen deltager i hjemmebesøg forud for skolestart, hvis forældrene ønsker dette,  skole/hjem samtaler og øvrige møder efter behov.

 

 

Kontaktbog:

Alle børn får udleveret en kontaktbog/Ipad ved skolestart. Kontaktbogen er et vigtigt bindeled i samarbejdet mellem skole/SFO og Jer som forældre.

Det er vores erfaring, at børnene sætter meget pris på deres kontaktbog/Ipad. Bogen bruges til gensidige beskeder mellem skole/SFO og hjemmet – praktiske som personlige.

Foran i kontaktbogen, er der praktiske oplysninger vedr. jeres barn, som I selv har ansvar for at udfylde. Vær opmærksomme på at udfylde oplysningsskemaet ved fornyelse af kontaktbog. Især der det yderst vigtigt, at telefonnumre til hjemmet/arbejde altid er ajourført.

Skulle der opstå et behov for en personlig samtale med kontaktpædagog/personale, er I altid velkomne til at tage kontakt.

 

 

Praktiske oplysninger:

-Bruger barnet ble, skal de medbringes hjemmefra.

-Vi er meget ude og det er vigtigt, at der medbringes udetøj, der passer til årstiden.

-Det er vigtigt at børnene har skiftetøj med – vi kan opbevare det på skolen.

-Vi giver besked i kontaktbogen, hvis vi mangler bleer eller skiftetøj.

-Medbring gerne hjemmesko.

NB! Som udgangspunkt medbringer barnet ikke legetøj i skole/SFO.

HUSK: TYDELIGT NAVN I BØRNENES TØJ/FODTØJ

 

 

Indmeldelse:

Ønsker man at melde sit barn til SFO rettes der henvendelse til SFO-leder, hvorefter man tilmelder sit barn via Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside eller retter telefonisk henvendelse til Pladsanvisningen (tlf. 99667000). Dette er gældende for børn visiteret fra Vesthimmerlands Kommune. Er man bosat i anden kommune henvender man sig til egen kommunes pladsanvisning.

Ved visitering til Vestermarkskolen vil der blive spurgt til ønske om fritidstilbud. Dog skal I forældre selv være opmærksomme på at rette henvendelse til pladsanvisningen i egen kommune for at sikre, at alle formaliteter er på plads.

Der er mulighed for at søge friplads.

Transport:

Når det gælder kørsel til og fra SFO kan skolens kontor kontaktes på tlf. 99669900 eller mail til Helle Busk på hbn@vesthimmerland.dk. Det er vigtigt at være opmærksom på, at planlægning i forhold til kørsel er et samarbejde mellem skolens kontor, forældre og kørselskoordinator. Giv venligst besked i god tid ved ændringer.

  

Sygdom:

SFO´en modtager ikke syge børn. Dvs. børn der ikke kan følge en normal hverdag. Er der smitsomme sygdomme i hjemmet, vil vi gerne have besked.

 Bliver jeres barn syg i SFO´en bliver I kontaktet vedr. afhentning.

 Hvis jeres barn kommer til skade i SFO´en, kontakter vi jer med det samme. I tilfælde af, at barnet skal på skadestuen, ledsages barnet af personale, indtil I kan være til stede.

 

Vedr. lus:

Skolebestyrelsen på Vestermarkskolen har vedtaget følgende regler i forhold til lus:

Hvis der konstateres lus hos et barn på Vestermarkskolen, vil forældrene blive kontaktet. Barnet skal holdes hjemme indtil behandlingen mod lus er givet.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Smitsomme børnesygdomme.

Sygdom

Inkubationstid

Smitter fra

Smitter til

Må møde i SFO igen

Børneorm

2-6 uger

2 uger eftersmitte

Behandling iværksat

Ingen begrænsning

Børnesår

1-3 døgn

Sårene begynder at væske

Sårene er tørret ind og skorperne faldet af

Når sårene er ophelede. Dvs. tørre og skorperne er faldet af

Forkølelse og virus/halsbe-tændelse

1-7 dage

1 døgn efter udbrud

5 døgn efter udbrud

Når barnet er rask, og der ikke er et pasningsproblem

Influenza

1-5 dage

1 døgn efter udbrud

Barnet er rask

Når barnet er rask

Kighoste

7-10 dage

7-10 efter barnet er smittet, eller fra forkølelses-symptomer er begyndt

6 uger efter de typiske hosteanfald er begyndt

Når hosteanfald ikke giver anledning til pasningsproblem

Maveinfektion med diarré

Oftest et par dage

Diarréens udbrud

Afføringen er normaliseret

Når barnet er rask og afføring er normal

Mellemøre-betændelse med øreflåd

Komplikation til luftvejs-infektion

Kun i sjældne tilfælde indeholder flåddet bakterier, der kan smitte

 

Afhænger af evt. smitterisiko og pasningsproblem

Vorter

2-3 mdr.

Udbrud

Behandling iværksat

Ingen begrænsninger men skal være tildækket eller behandlet lokalt

Øjen-betændelse

1-3 døgn

Øjenbetændelse kan i nogle tilfælde smitte i perioden med pusflåd

Behandling iværksat

Ingen begrænsning efter iværksat behandling..