MENU
Aula_close Layer 1

Praktik

PRAKTIKBESKRIVELSE – 1. PRAKTIKPERIODE

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Privat:

Regional:

 

Vestermarkskolen SFO

Vestre Boulevard 17

9600 Aars

99669900 / 99669903

sau@vesthimmerland.dk

www.vestermarkskolen.dk

Anders Skinnerup

Anna Marie K. Sauer

x

 

Institutionstype/
foranstaltning

Antal børn/unge /voksne

Aldersgruppe

Antal stuer / afdelinger

Åbningstid

Special SFO

 

35 elever (27 drenge og 8 piger)

6 – 18 år

4 SFO-grupper

6.30 – 8.05 samt 13.00 – 16.30

Institutionens formål 

jf. lovgrundlag.

Folkeskoleloven § 20 stk. 2

Serviceloven § 3 stk. 4

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

Vestermarkskolen er en skole for elever med svære generelle læringsvanskeligheder, hvor elevgruppen spænder vidt fra bogligt og socialt svage elever til elever med multible funktionsnedsættelser.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

På Vestermarkskolen arbejdes der ud fra vores værdigrundlag. Se denne på Hjemmesiden.

Anerkendelse, medbestemmelse, respekt og tryghed for den enkelte, omsorg og empati er vigtige pejlemærker for den daglige pædagogik, og er inkluderet i vor omgang med børn, forældre og i personalesamarbejdet. Begreber som har været gældende for skolens arbejde i flere år, og som til stadighed er udsat for debat og nytænkning, også afspejlet i skolens kursusvirksomhed. Herved fremmes udvikling af den enkeltes kompetencer i forhold til livsduelighed og mestring af eget liv for børnenes vedkommende.

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

12 medarbejdere

1 leder, 6 pædagoger, 2 pædagogiske assistenter, 2 pædagogmedhjælper, 1 studerende

I perioder 3 studerende

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

Intern: På Vestermarkskolen arbejdes tværfagligt generelt og i teams.

De fleste møder afholdes indenfor åbningstiden, men aftenmøder kan forekomme.

Der afholdes to årlige personalearrangementer, som man har mulighed for at deltage i.

 

Ekstern: Vi samarbejder med fys/ergoterapeuter, psykologer, talepædagog, sagsbehandlere i forvaltningen, psykiatrien og Neuropædiatrisk team.

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

SFO-Leder og praktikvejlederteamet træffer beslutning om i hvilken SFO gruppe den studerende skal tilknyttes.

 

Inden opstart forventes det, at den studerende har læst Vestermarkskolens hjemmeside, herunder værdigrundlaget.  

Den studerende følger så vidt muligt vejlederens arbejdsplan, med timer i skole og SFO. Arbejdstiden tilrettelægges i tidsrummet 6.30-16.30.

Aftenmøder må i begrænset omfang påregnes.

Ferie og anden form for frihed aftales med SFO-Leder og praktikvejleder.

Vi sikrer et trygt og godt studiemiljø med fastlagte vejledningstimer, som planlægges i samarbejde med praktikvejleder.

 

Endvidere er det vigtigt, at den studerende er bevidst om, at arbejde med langt størstedelen af Vestermarkskolens elever kræver, at man skal indgå i forhold til den personlige hygiejne omkring eleverne. Desuden kræver det psykisk og fysisk robusthed at omgås eleverne. Reaktionsmønstrene kan være uforudsigelige og for nogle elevers vedkommende udad reagerende.

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

 

Der forekommer ikke alene arbejde.

Øvrige oplysninger

Der er gode busforbindelser fra Aalborg. (X-bus 951 og rute 52) Fra rutebilsstationen er der ca. 5 minutters gang.

Der forventes relevant påklædning.

 

 

 

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

 

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed)

                                                                                     Primær:                         Sekundær:Billede fjernet.

- Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                  Billede fjernet.Billede fjernet.

- Skole- og fritidspædagogik                                                                                                  

Billede fjernet.Billede fjernet.

- Social- og specialpædagogik                                                                    

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

                                                       Billede fjernet.

1) Kreative udtryksformer.Billede fjernet.

2) Natur og udeliv.Billede fjernet.

3) Sundhedsfremme og bevægelse.

4) Medier og digital kultur.Billede fjernet.Billede fjernet.

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.Billede fjernet.

6) Social innovation og entreprenørskab.Billede fjernet.

7) Kulturmøde og interkulturalitet.

 

 

Uddannelsesplan i forhold til kompetence-, videns- og færdighedsmål for 1. praktikperiode.

Pædagogens praksis.

Praktikken retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

  1. Hvad har den studerende mulighed for at lære hos os i forhold til videns- og færdighedsmålet?
  2. Hvordan kan den studerende lære dette – gennem deltagelse, litteratur, observation og refleksion – og hvordan understøtter vi den studerendes læring?

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

 

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

Den studerende vil blive tilknyttet en afdeling som vil danne base for den studerende under praktikforløbet. Herudover vil der være mulighed for at indgå i det tværfaglige samarbejde i form af aktiviteter og øvrige arrangementer. Den studerende vil blive undervist i de mange forskellige handicap-typer der er repræsenteret her på skolen. Tegn-Til-Tale og board-maker vil indgå som element i den daglige kommunikation med eleverne.

 

Den studerende forventes at gøre en indsats i forhold til at skabe relation til afdelingens elever. Praktikvejlederen støtter op om dette og vejleder den studerende når det gælder at skabe sig et overblik over de problemstillinger der er til stede i den pågældende elevgruppe. I vejledningstimerne vil den studerende få lejlighed til at drøfte observationer og sammen med vejleder fordybe sig i refleksion og selvrefleksion.

På Vestermarkskolen har vi modtaget studerende gennem flere år, og personalet er villigt stemt og bidrager gerne til den studerendes læring, med gode drøftelser og diskussioner. Den studerende har sit eget faste punkt på personalemøder, hvilket også giver god træning i at fremlægge problemstillinger til drøftelse i en større sammenhæng.

I en vist omfang vil den studerende sammen med sin praktikvejleder få mulighed for at deltage i tværfaglige møder.

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

Den studerende har mulighed for at øve sig at tilrettelægge en pædagogisk aktivitet i den gruppe de er tilknyttet. Hel konkret giver det den studerende kendskab til og viden om enkelte elever, ikke blot deres muligheder men også der begrænsninger qua deres handicaps. Under vejledning fra praktikvejleder og teamet i øvrigt har den studerende rig lejlighed til sig at øve sig i den pædagogiske praksis. Der kan ex. være tale om pædagogiske forløb eller enkelt stående aktiviteter som den studerende ønske om at tilrettelægge.

 

Der arbejdes ud fra individuelle elevbeskrivelser. Elevernes meget forskellige handicaps betyder at der tages mange specielle hensyn og arbejdes med eleven er tilrettelagt på baggrund af et tæt samarbejde med forældrene og tværfaglige teams. Praktikvejleder vil gennemgå udvalgte elevers handleplaner og sammen med den studerende dykke ned i analyse og anvendt metode. Den studerende vil således opnå et solidt kendskab til udvalgte elever og se det pædagogiske arbejde med eleven i et større sammen hæng. Efter aftale har den studerende mulighed for at afprøve pædagogiske nye tiltag, udviklingsarbejde omkring eleven, og alt sammen vil det foregå på en tryg måde for alle involverede parter.

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og

dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og

Både i skole og SFO arbejder vi ud fra klare og tydelig målsætninger. Hvert år udformer vi nye indsatsområder, der beskriver hvor vægten er lagt aktivitetsmæssigt for det kommende skoleår. Denne evalureres ved skoleårets afslutning, og der reflekteres over målet er nået. SMTTE-modellen er anvendt hertil som analyse og evalueringsredskab. Den studerende vil få kendskab til, hvorledes der arbejdes med ovenstående og samtidigt få mulighed for at reflektere over egen praksis set i forhold tilde målsætninger der for skole og SFO.

I vejledningstimerne vil den studerende blive præsenteret for arbejdet med didaktiske modeller. Den studerende vil her få indflydelse på hvilken model der skal arbejdes ud fra i forhold til praktisk udførelse af den pædagogiske aktivitet.

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Vi har både i skole og SFO et stort fokus på at bidrage til at eleverne får kendskab til gode og sundevaner. Det gælder både motion og kost. Eleverne undervises i madkundskab i skole og deltager i indkøb og opnår herved både kendskab til hvad der sundt at spise, ligesom der tales priser og økonomi i forbindelse med indkøb.

SFO’ens kostpolitik beror på vejledning fra den overordnede kostpolitik i Vesthimmerlands kommune og et særligt tilrettelagt vejlednings forlød ved diætist og eleverne er deltagere i både tilrettelæggelse og indkøb. Den studerende deltager på lige fod med øvrige personale her i.

I Pyramiden arbejder vi også ud fra WHO’s sundheds definition her omkring livskvalitet.

 

Når det gælder motion, krop, bevægelse, musikudfoldelse, indgår disse elementer i langt de fleste af de aktiviteter SFO arrangerer.

Den studerende vil få kendskab til både det sundhedsmæssige og dannelsesmæssige i forhold til ovenstående. Den studerende vil indgå i alle aspekter omkring eleverne, herunder også hvad der angår den personlige hygiejne. Her under vil det være relevant at drøfte etiske spørgsmål.

Angivelse af relevant litteratur:

”Sanseintegration hos børn” af A. Jean Ayres

”Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning” af Bo Hejlskov Elvén

 

Derudover vil vi anvise litteratur undervejs, henvise til vores bibliotek og vejlede om relevante artikler. Desuden er vidensdeling anvendt i det daglige samarbejde.

 

Side  af