MENU
Aula_close Layer 1

Generel information

Indledning

Vestermarkskolen er en specialskole under folkeskoleloven for børn og unge med massive generelle læringsvanskeligheder, hvor elevgruppen spænder vidt. Eleverne kan være udfordret på et eller flere områder indenfor det personlige, emotionelle, kognitive, motoriske, sproglige, faglige og det sociale. Nogle elever er diagnosticerede med en eller flere diagnoser, andre elever er ikke diagnosticeret, men har komplekse problemstillinger, hvor behovet for en genkendelig struktureret og overskuelig hverdag er klassiske fællestræk.

 

Eleverne på Vestermarkskolen er i alderen fra 5 – 18 år.  Dvs. 0. kl til 10. kl.

I skoleåret 2020/2021 har vi 7 klasser og 4 SFO grupper, hvor eleverne er fordelt således, at alle i videst mulig omfang mødes på det, de hver især har allermest behov for.

Fordelingen af eleverne, i klasser og SFO-grupper, er besluttet ud fra flere forskellige parametre, hvor der i høj grad er taget højde for et godt match, der giver den enkelte  elev de bedste forudsætninger for læring og personlig udvikling. 

 

Overordnet set er fordelingen i skoleåret 2020/2021:

 

Skolen/klasserne: (41 elever)

A:                         Indskolingselever med generelle læringsvanskeligheder.

C:                         Primært mellemtrins elever med generelle læringsvanskeligheder

E:                         Udskolings elever med generelle læringsvanskeligheder.

                            (Kendetegnende for A, C og E er, at der er flere elever, der her også

                            har behov for, og mulighed for, en individuel skærmning).

ASF:                    Elever primært med autisme i en grad, der kræver et helt særligt

                            skærpet behov for skærmning, struktur og genkendelighed.

M1, M2 & M3:     Klasser med elever, der har svære massive læringsvanskeligheder,

herunder multible funktionsnedsættelser.            

 

SFO/grupperne: (29 elever)

SFO A:                Primært elever fra A og C klassen

Satellitten:            Primært elever fra C og E klasserne.

SFO ASF:           Elever fra ASF klassen

Pyramiden:          Primært elever fra M klasserne

 

Personalets faglige baggrund

Personalegruppen på Vestermarkskolen består af 13 lærere, 6 pædagoger & 21 PAU uddannede/medhjælpere. Lærerne og pædagogerne er veluddannede og de fleste har en diplomuddannelse indenfor specialområdet eller er i gang med at tage diplommoduler på UCN. Vestermarkskolens samlede personalegruppe har siden august 2020 været i gang med et neuropædagogisk uddannelsesforløb, der fortsætter i skoleåret 2021.

 

Kontaktlærer og kontaktpædagog

Alle elever har en kontaktlærer og, hvis eleven går i SFO, en kontaktpædagog, som er ansvarlig for udarbejdelse og løbende evaluering af elevplaner og evt. pædagogiske læreplaner. Kontaktpersonerne har den daglige kontakt med forældre/plejeforældre og/eller bosted og har et særligt øje for kontaktelevernes velbefindende i hverdagen. Der er en tæt kontakt og et udvidet samarbejde mellem de enkelte familier og skolen generelt.

 

Samarbejde med eksterne

Vestermarkskolen samarbejder primært med Vesthimmerlands Kommune, men også med flere af de omkringliggende Kommuner, der har visiteret elever hertil. Skolen har tilknyttet en psykolog og en logopæd fra CPP/PPR og har et tæt samarbejde med forskellige fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Når eleverne kommer i 8. klasse intensiveres et samarbejde med en uddannelsesvejleder, som følger eleven til afslutningen af det 10. skoleår og videre herfra.

 

Fysiske rammer

Vestermarkskolen har eksisteret siden 1966, men bygningerne er renoveret af flere omgange, senest i 2015, således de i dag fremstår velholdte og fungerer som forholdsvis nye. Bygningerne giver mulighed for gode undervisningsmiljøer efter elevernes behov, f.eks. fælles undervisning eller afskærmet undervisning. De omkringliggende arealer er velholdte med legepladser, skoleskov og et ”unge” område, der er velegnet til de ældste elever.

Vi er glade for vores rammer, og får meget anerkendelse for dem af daglige brugere og gæster. Rammerne levner gode muligheder for et godt arbejds- og undervisningsmiljø for alle.

 

Pædagogisk og didaktisk tilgang

Elevernes hverdag tilrettelægges ud fra en helhedstænkning med udgangspunkt i elevernes individuelle behov. Dette for at sikre trivsel, således eleverne er i stand til at modtage læring og til, i videst mulig omfang, at kunne være sammen med de øvrige elever i klassen og evt. i SFO gruppen. Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk tilgang med fokus på livsmestring, livskvalitet, læring og udvikling. Vi arbejder pædagogisk ud fra målet om, at forstå elevernes tanker, følelser, behov og intentioner ud fra deres adfærd og handlinger.

Overordnet arbejdes med social accept og rummelighed, hvilket sker i det menneskelige samvær, hvor man føler sig set og forstået på lige vilkår. Ved at kortlægge elevens ressourcer, udfordringer og vilkår har vi mulighed for at møde eleven med anerkendelse og realistiske forventninger. Vi har øje for elevens ”tegn”, da ændringer i humør og adfærd, kan være en indikation for, at der skal kravjusteres. 

 

Specifikt om Alternativ Supplerende Kommunikation - ASK

En forudsætning for at undervisningen bliver god, er at personalet kan kommunikere med eleverne og at eleverne kan kommunikere med hinanden. Nogle af Vestermarkskolens elever er netop udfordret her, hvor flere forhold griber ind i elevernes reelle muligheder for at modtage, forstå og selv meddele sig til omverdenen. Vi har derfor et særligt fokus på kommunikation, og har specialiseret os i alternative supplerende kommunikationsformer. Dette bl.a. i form af Tegn til Tale, øjenudpegning, iPads med bl.a. programmet ”Go talk Now”, Podd bøger og tilgange inden for visuelle kommunikationsformer. I daglig praksis anvendes således en alsidig vifte af understøttende kommunikation.

 

Undervisning

Undervisningen på Vestermarkskolen tager udgangspunkt i det meningsgivende for hver enkelt elev. Vi skaber individuelle læringsmiljøer, med udgangspunkt i den nærmeste udviklingszone, så eleverne bliver så dygtige som muligt.

Vi tilbyder fag indenfor folkeskolens fagrække i det omfang, og på det niveau, der giver mening, bl.a. indenfor dansk, matematik, engelsk, IT, musik, bevægelse, kommunikation, social træning, ridning, svømning, madkundskab, ADL (Almindelig daglig livsførelse) osv.

 

SFO

En central del af Vestermarkskolen er elevernes mulighed for at benytte SFO. SFO er tilhørende i de samme bygninger og lokaler som skolen.

SFO har åben 6.30 – 08.05 samt fra 13.00 til 16.30 på alle skoledage. Alle øvrige dage, på nær helligdage, er SFO åben efter aftale i tidsrummet kl. 06.30 – 16.30.

Personalet i SFO har også timer i skolen, hvilket er med til at højne viden, indsigt og overblik over hver enkelt elev.

 

Afrunding

Denne beskrivelse er en kortfattet gennemgang af Vestermarkskolens hele virke inden for undervisnings- og fritidstilbuddet. Et besøg og en uddybende samtale med ledelse og personale vil give indsigt i langt flere af Vestermarkskolens samlede muligheder og kvaliteter.

 

Afrundingsvis skal fremhæves, at Vestermarkskolen også er kendetegnet ved et godt arbejds- og undervisningsmiljø.

Vestermarkskolen er god til at skabe grobund for trivsel, også for elever som kommer hertil med angst, utryghed, lavt selvværd og mistrivsel.

 

På Vestermarkskolen deltager vi aktivt på mange måder i at støtte op omkring de familier, der har brug for det. Vi har øje for helheden, både på den korte og på den lange bane, idet vi erkender, at en elevs mulighed for at udvikle sig er resultatet af summen af den samlede indsats fra alle omkring eleven.

 

Sidst men ikke mindst ligger der en faglig stolthed over Vestermarkskolens samlede indsats, hvor alle arbejder yderst professionelt, selvstændigt og i teams, med fokus på kerneopgaven:

Hver enkelt elev skal udvikle sig mest muligt personligt, socialt og fagligt, så der opnås højeste grad af livsmestring.

 

Kontakt

Anders Skinnerup, Skoleleder                and@vesthimmerland.dk        9966 9900

Astrid Binderup, Viceskoleleder             asbi@vesthimmerland.dk        9966 9900

Anna Marie Sauer, SFO-leder               sau@vesthimmerland.dk       9966 9900                                        

Helle Busk Nielsen, Skolesekretær       hbn@vesthimmerland.dk        9966 9900

 

Dokumenter