MENU
Aula_close Layer 1

Velkomst

Velkommen til Vestermarkskolens SFO

 

Åbningstider i SFO:

 

SFO har morgenåbent alle hverdage 6.30 – 8.15

og igen fra skolens ophør til 16.30.

SFO er åben i skolens ferier samt 1. Maj og Grundlovsdag.

 

Pasning i SFO i uge 29 og 30 og på særlige enkeltdage.

I Vesthimmerlands Kommune er der koordineret feriepasning. Ledelsen på Vestermarkskolen har imidlertid - i samråd med skolebestyrelsen - besluttet, at de elever der har et reelt pasningsbehov kan få deres børn passet på Vestermarkskolen i uge 29 og 30 og på de særlige enkeltdage. Denne beslutning har baggrund i de særlige behov som eleverne på Vestermarkskolen har, bl.a. i forhold til en institutions fysiske indretning og den fagprofessionelle viden. Den samlede skolebestyrelse understreger, at det er vigtigt, at forældrene afsøger alle andre muligheder først, da pasning i disse dage har betydelige konsekvenser for normering og kontinuitet i de almindelige åbningssuger i løbet af året. Der var afslutningsvis en kort drøftelse om, at børn også har brug for og ret til ferie.

 

SFO åbningstider i skolens ferier :

Børn tilmeldt morgen modul 6.30 – 16.30

Børn tilmeldt eftermiddags modul 8.15 – 16.30

 

Vigtige telefonnumre:

Direkte nr. til SFO: 22 71 17 15

Det er dog også muligt at benytte Vestermarkskolens

tlf.nr. 99 66 99 00. Se i øvrigt www.vestermarkskolen.dk

 

 

Velkommen til nye børn og forældre:

SFO´en er en integreret del af skolen, men har i høj grad sit eget liv og særpræg. SFO´en har til opgave i samarbejde med forældre og skolen, at skabe et miljø for børnene, der støtter dem i deres udvikling i og udenfor skolen.

 

Sfo´en er fordelt i grupperne A, B og C. Alle 3 grupper deler lokaler med skolen. Børnene er primært opdelt efter alder og funktion. Til hvert hus er der tilknyttet både pædagoger og medhjælpere.

 

I den daglige planlægning, er vi meget opmærksomme på, at se alle grupper som én institution. Personalet planlægger løbende aktiviteter på tværs. Dels for at videreudvikle børnenes sociale færdigheder, men også for at personalet får et bredt kendskab til alle målgrupper af børn.

 

Af aktiviteter på tværs kan nævnes: Træværksted, drenge/pigegruppe, kreative værksteder, bagning og ture ud af huset. Fysisk udfoldelse – hvor der er mulighed for aktiviteter i gymnastiksal og de gode ude arealer vi har til rådighed.

Vi kan ligeledes gøre brug af skolens busser til udflugter m.m. Personalet der kører busserne har alle køreteknisk bevis. Køretilladelse skal indhentes fra forældrene.

 

I SFO´en er vi meget opmærksomme på, at vi varetager børnenes fritid, og indretter aktiviteterne herefter.

 

Samarbejde med forældre: I SFO tilstræber vi at holde en god kontakt til forældre. Vi holder gennem året kaffedage, hvor I har mulighed for at få en snak med personalet, og møde andre forældre. I er i øvrigt velkomne til, også i det daglige at kigge ind.

 

 

Sfo´ens målsætning:

Sfo´en skal være et sted, hvor børnene trives, udvikles og har det rart.

Vi tager udgangspunkt i den frie leg, hvor kreativitet og fantasi styrkes.

Vi arbejder på, at styrke barnets selvstændighed i forhold til handicap.

Vi arbejder med at skabe gensidig respekt barn/voksen og barn/barn imellem.

Vi vægter fysisk aktivitet – ude som inde.

Vi vægter udeliv, og tilstræber at børnene kommer ud hver dag.

Vi arbejder med at fremme den sociale udvikling og forståelse for det omgivende samfunds sociale normer.

 

 

 

 

Personale:

 

Ud over SFO leder og 3 koordinatorer er der ansat en fast stab af pædagoger og medhjælpere der sikrer den daglige trivsel.

 

Ved fast personales fravær anvendes tilkaldevikarer som også har et godt kendskab til børnene.

 

Tavshedspligt:

SFO personalet har tavshedspligt i forhold til fortrolige oplysninger. Tavshedspligten ophører ikke ved arbejdets ophør.

 

 

Morgenåbning:

Børnene kan komme i SFO fra kl. 6.30-8.15.  Morgenåbningen har til huse i Pyramiden. Børnene medbringer selv deres morgenmad (-mælk)

 

Eftermiddagen i SFO:

Vi modtager børn i SFO hver dag kl. 11.30, 12.30 og 13.15

- Efter endt skolegang.

 

 

Gældende for SFO´en hver dag:

Vi læser børnenes kontaktbøger

Vi tilstræber, at børnene kommer ud hver dag.

Indenfor givne rammer, tager vi individuelle hensyn

til det enkelte barn – herunder middagssøvn, kost mm.

 

Kl. 12.00: Fri leg / planlagte aktiviteter

Kl. 14.30: Eftermiddagsmad.

Kl. 15.00: Eftermiddagens første hjemkørsel.

Kl. 16.15:  Sidste hjemkørsel - Vi siger farvel

 

 

 

Fysioterapi:

Det er muligt for jeres barn at modtage fysioterapi i SFO-tiden. Dette kræver en bevilling fra egen læge.

 

 

 

 

Frugtordning:

 

I SFOén tilbydes et eftermiddagsmåltid.

Vi ser måltidet som en vigtig del af vores tilbud, da det midt på eftermiddagen giver anledning til en nærværende og hyggelig stund, hvor gruppens børn samles.

Der tilbydes f.eks. hjemmebagte boller/brød, frugt, knækbrød, drikkevarer m.v.

 

Forberedelsen af eftermiddagsmaden er en aktivitet i sig selv. Børnene vil gerne deltage i indkøb, tilberedning m.m. Børnene lærer hermed værdien af, at have et ansvar og glæde andre.

 

Jeres barn kan tilmeldes til udelukkende at få tilbudt frugt, hvis I ønsker dette.

 

Ordningen er forældrebetalt og koster 250,-kr pr. halvår. Beløbet dækker også drikkevarer

 

Ordningen er frivillig og I forældre kan vælge selv at sende mad og drikke med.

 

Forældre/bedsteforældrekaffe:

I løbet af skoleåret indbydes der til forældre/bedsteforældrekaffe, hvor vores SFO-band har for vane at underholde med sang og musik. Dette arrangement har vist sig, at være en stor succes for både børn, forældre/bedsteforældre og personale.

 

 

Kontaktpædagog:

 

Ved start i SFO, tildeles barnet en kontaktpædagog. Kontaktpædagogen er barnets omsorgsperson i den første tid og skal sikre, at barnet får så god en opstart i SFO som muligt. Kontaktpædagogen samarbejder tæt med Jer forældre, i forhold til det fortrolige/praktiske oplysninger omkring Jeres barn.

 

Kontaktpædagogen udarbejder hvert år, i samråd med kontaktlæreren, en årlig elevplan på det enkelte barn. Der samarbejdes omkring dem sociale indsats for barnet, der løbende revideres.

Derudover udarbejder kontaktpædagogen, i samarbejde med sit SFO-team, en pædagogisk læreplan. Denne plan indeholder dels personlig information, dels barnets trivsel og sidst igen hvilke indsatsområder, der sættes for det enkelte barn.

Både elevplan og den pædagogiske læreplan bliver hjemsendt til forældre forud for skole/hjem-samtalen i efteråret og revideres op til skole/hjem-samtalen i foråret.

Kontaktpædagogen deltager i hjemmebesøg forud for skolestart, skole-hjem samtaler og øvrige møder efter behov.

Kontaktbog:

 

Alle børn får udleveret en kontaktbog ved skolestart. Kontaktbogen er et vigtigt bindeled i samarbejdet mellem skole/SFO og Jer som forældre.

 

Det er vores erfaring, at børnene sætter meget pris på deres kontaktbog.

Bogen bruges til gensidige beskeder mellem skole/SFO og hjemmet – praktiske som personlige.

 

Uanset om barnet bringes og hentes af forældre eller kører med taxa, skriver personalet i bogen hver dag. Derigennem sikrer vi, at I som forældre, får et indblik i, hvordan dagen er forløbet.

 

Foran i kontaktbogen, er der praktiske oplysninger vedr. jeres barn, som I selv har ansvar for at udfylde. Vær opmærksomme på at udfylde oplysningsskemaet ved fornyelse af kontaktbog. Især der det yderst vigtigt, at telefonnumre til hjemmet/arbejde altid er ajourført.

 

Skulle der opstå et behov for en personlig samtale med kontaktpædagog/personale, er I altid velkomne til at tage kontakt.

 

 

Praktiske oplysninger:

 

 

-Bruger barnet ble, skal de medbringes hjemmefra.

-Vi er meget ude og forventer, at børnene medbringer   

  udetøj, der passer til årstiden.

-Det er vigtigt at børnene har skiftetøj med – vi kan

  opbevare det på skolen.

-Vi giver besked i kontaktbogen, hvis vi mangler bleer

  eller skiftetøj.

-Medbring gerne hjemmesko.

 

 

 

Vi vil gerne, at I ikke sender legetøj med børnene i skole/SFO.

 

 

 

HUSK: TYDELIGT NAVN I BØRNENES TØJ /FODTØJ.

 

Indmeldelse:

 

Ønsker man at melde sit barn til SFO rettes der henvendelse til SFO-leder eller afd.leder, hvorefter man tilmelder sit barn via Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside eller retter telefonisk henvendelse til Pladsanvisningen (tlf. 99667246). Dette er gældende for børn visiteret fra Vesthimmerlands Kommune. Er man bosat i anden kommune henvender man sig til egen kommunes pladsanvisning.

Ved visitering til Vestermarkskolen vil der blive spurgt til ønske om fritidstilbud. Dog skal I forældre selv være opmærksomme på at rette henvendelse til pladsanvisningen i egen kommune for at sikre, at alle formaliteter er på plads.

 

 

Transport:

Når det gælder kørsel til og fra SFO kan kørselskoordinator Peter Riis Kristensen, Vesthimmerlands Kommune kontaktes på tlf. 99667247. Det er vigtigt at være opmærksom på, at planlægning i forhold til kørsel er et samarbejde mellem sfo, forældre og kørselskoordinator.

 

 

Sygdom:

 

SFO´en modtager ikke syge børn. Dvs. børn der ikke kan følge en normal hverdag. Er der smitsomme sygdomme i hjemmet, vil vi gerne have besked.

 

Bliver jeres barn syg i SFO´en bliver I kontaktet vedr. afhentning.

 

Hvis jeres barn kommer til skade i SFO´en, kontakter vi jer med det samme. I tilfælde af, at barnet skal på skadestuen, ledsages barnet af personale, indtil I kan være til stede.

 

Vedr. lus:

Skolebestyrelsen på Vestermarkskolen har vedtaget følgende regler i forhold til lus:

 

Hvis der konstateres lus hos et barn på Vestermarkskolen, vil forældrene blive bedt om at afhente barnet. Barnet skal holdes hjemme indtil behandlingen mod lus er givet.

 

 

 

 

 

Smitsomme børnesygdomme.

Sygdom

Inkuba-

tionstid

Smitter fra

Smitter til

Må møde i

SFO igen

Børneorm

2-6 uger

2 uger efter

smitte

Behandling

iværksat

Ingen

begrænsning

Børnesår

1-3 døgn

Sårene begynder at væske

Sårene er tørret ind og skorperne faldet af

Når sårene er ophelede. Dvs. tørre og skorperne er faldet af

Forkølelse og virus halebetændelse

1-7 dage

1 døgn efter udbrud

5 døgn efter udbrud

Når barnet er rask, og der ikke er et pasningsproblem

Influenza

1-5 dage

1 døgn efter udbrud

Barnet er rask

Når barnet er rask

Kighoste

7-10 dage

7-10 efter barnet er smittet, eller fra forkølelses-symptomer er begyndt

6 uger efter de typiske hosteanfald er begyndt

Når hosteanfald ikke giver anledning til pasningsproblem

Maveinfektion med diarré

Oftest et par dage

Diarréens udbrud

Afføringen er normaliseret

Når barnet er rask og afføring er normal

Mellemøre-betændelse med øreflåd

Komplikation til luftvejs-infektion

Kun i sjældne tilfælde indeholder flåddet bakterier, der kan smitte

 

Afhænger af evt. smitterisiko og pasningsproblem

Vorter

2-3 mdr.

Udbrud

Behandling

iværksat

Ingen begrænsninger men skal være tildækket eller behandlet lokalt

Øjenbetændelse

1-3 døgn

Øjenbetændelse kan i nogle tilfælde smitte i perioden med pusflåd

 

Når der kun er lidt pusflåd, og barnet er rask uden pasningsproblem